logo_biale

O PROJEKCIE

IDEA PROJEKTU

Projekt jest oparty na międzynarodowym modelu “Fountain House”. Myślą przyświecającą podejmowanym działaniom jest to, że człowiek jest ściśle związany z pracą, bowiem praca daje możliwość zmierzenia się z własnymi siłami, talentem, zdolnościami. Praca jest absolutnym warunkiem do poczucia własnej wartości.

Osiedle Sitowie to sieć wszechstronnego wsparcia w usamodzielnieniu oraz przygotowaniu pro-zawodowym Projekt kompleksowych działań aktywizacyjnych realizowany według zasady: wspierać i wymagać.

Projekt „Osiedle Sitowie” jest platformą kompleksowego wsparcia w usamodzielnianiu się oraz aktywizowaniu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie. Projekt powstał we współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zapewnienie miejsc hostelowych czasowego pobytu dla uczestników projektu. Osiedle powstało w siedmiu budynkach z zasobów mieszkaniowych Miasta Gdańsk, (z czego sześć przekazano organizacjom pozarządowym) położonych przy ul. Sitowie w gdańskiej dzielnicy Rudniki.

Cele projektu

Zapewnienie miejsc hostelowych czasowego pobytu dla 42 beneficjentów pomocy społecznej, w tym osób z niepełnosprawnością, osób z problemami zdrowia psychicznego oraz bezdomnych mam z dziećmi.

Usamodzielnianie mieszkańców Osiedla w życiu prywatnym, społecznym i zawodowym według zasady: wspierać i wymagać poprzez: wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, doradztwo zawodowe, pracę socjalną, szkolenia, treningi pracy i asystenturę.

Indywidualna praca z mieszkańcem w oparciu o trójstronne kontrakty (klient, organizacja pozarządowa, MOPR).

Adresaci

 • Osoby niepełnosprawne w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi
 • Samotne bezdomne matki z dziećmi

Uczestnicy projektu są przygotowywani w ciągu 2-letniego pobytu na Osiedlu do:

 • samodzielnego życia,
 • pracy w podmiotach ekonomii społecznej i na otwartym rynku pracy

Działania realizowane przez organizacje pozarządowe oraz MOPR na podstawie trójstronnych kontraktów przy wsparciu psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego, poprzez szkolenia, treningi pracy, asystenturę i pracę socjalną.

W projekcie obecnie bierze udział 5 organizacji pozarządowych:

 • 3 organizacje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi i z zaburzeniami zdrowia psychicznego – Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji, Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”,
 • 2 organizacje zajmujące się bezdomnymi matkami z dziećmi – Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT, Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne PROMETEUSZ,

HISTORIA

Wszystko zaczęło się pod koniec roku 2010 od propozycji Miasta skierowanej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W zasobach lokalowych pojawiło się 7 wolnych domków jednorodzinnych z możliwością przeznaczenia ich na cele społeczne. Domki znajdowały się w Gdańsku przy ul. Sitowie. Po przeanalizowaniu potrzeb okazało się, że w Mieście brakuje miejsca, w którym osoby od lat uzależnione od pomocy i wsparcia, mogłyby jednocześnie uczyć się samodzielności i przygotowywać do aktywizacji zawodowej, jako niezbędnej do uniezależnienia się od pomocy społecznej.

Do współpracy zaproszono 6 organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób z problemami zdrowia psychicznego, osób niepełnosprawnych i bezdomnych matek z małoletnimi dziećmi, usamodzielnianych wychowanków z placówek dla dzieci. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wraz z zaproszonymi organizacjami opracowali wstępną koncepcję projektu, który nazwali „Osiedle Sitowie”. Projekt zakładał przekazanie każdej z organizacji jednego domku, w którym mieli zamieszkać wskazani przez nie podopieczni. Założenia zobowiązywały organizacje do pracy z mieszkańcami swojego domku oraz aktywnego włączania się w życie Osiedla. Założono, że głównym celem funkcjonowania Osiedla będzie nauczenie jego mieszkańców samodzielnego i odpowiedzialnego życia, które daje szansę na samodzielność w przyszłości.

W połowie roku 2011 udało się uruchomi

Osiedle Sitowie” stanowiące jeden z najbardziej innowacyjnych w skali kraju projektów. Rozpoczęły się drobne remonty, wyposażanie domków, sprzątanie ogródków, zakupy sprzętu niezbędnego do prowadzenia gospodarstw domowych. Po dwóch miesiącach domki były gotowe na przyjęcie mieszkańców. I zaczęło się życie na Osiedlu.

AKTYWIZACJA

Aktywizacja społeczna

 • możliwość samodzielnego zamieszkiwania w domku, wspólne przygotowywanie posiłków

 • nauka dbania o dom i otoczenie, odpowiedzialność wspólna z innymi mieszkańcami, praca na rzecz całego Osiedla

 • nauka planowania i gospodarowania budżetem

 • wyrabianie nawyków ponoszenia odpłatności
  za mieszkanie i media

 • ponoszenie odpowiedzialności za wychowywanie dzieci

 • nabywanie nowych umiejętności poprzez udział w zajęciach pracowni funkcjonujących na Osiedlu

 • udział w grupach wsparcia

Aktywizacja zawodowa

 • praca na terenie Osiedla (np. sprzątanie)
 • praca w ramach w Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej (np. rozdawanie gazet, sprzątanie doraźne)
 • praca na etacie lub jego części w Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej
 • pomoc w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy
 • współpraca z firmą AMBRA Sp. Z o.o., która zatrudnia uczestników projektu

Pracownie na Osiedlu

 • pracownia pedagogiczna
 • pracownia komputerowa
 • pracownia bukieciarska
 • pracownia ogrodniczo-porządkowa
 • pracownia gospodarstwa domowego
 • pracownia dla młodzieży
 • pracownia rozwoju twórczości i poradnictwa psychologicznego

WSPARCIE SPECJALISTÓW

Organizacje realizujące zadania na Osiedlu Sitowie zatrudniają specjalistów na rzecz wszystkich uczestników projektu.

Naszych mieszkańców wspierają : psycholog, asystent, pracownik socjalny, pedagog, doradca zawodowy. [tutaj może dojdą zakresy czynności poszczególnych pracowników]

JAK ZAMIESZKAĆ NA OSIEDLU

 • Osoba zainteresowana udziałem w projekcie musi być mieszkańcem Gdańska
 • Kandydat powinien zgłosić się do pracownika socjalnego w rejonie zamieszkania (adresy na stronie www.mopr.gda.pl) w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wypełnienia niezbędnych dokumentów. Może również zgłosić się do organizacji pozarządowej, która prowadzi placówkę na Osiedlu Sitowie.
 • O przyjęciu decyduje komisja kwalifikująca podczas rozmowy z kandydatem, w której uczestniczą pracownicy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i przedstawiciele organizacji pozarządowych z Sitowia.
 • Po otrzymaniu pozytywnej decyzji komisji kwalifikującej, kandydat otrzymuje decyzję kierującą na Osiedle Sitowie z określeniem wysokości odpłatności za pobyt na Sitowiu.

zapraszamy do kontaktu