logo_biale

REALIZATORZY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

 

mopr_logo_zps4b66ed6c

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska. Ośrodek m. in. udziela pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, takie jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych. Dodatkowo, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizuje liczne projekty, często we współpracy z organizacjami pozarządowymi, mające na celu zmianę postaw życiowych, rozwiązywanie zaistniałych problemów, jak również aktywizację społeczną i zawodową swoich klientów.

Aktualnie najważniejsze inicjatywy podejmowane w ostatnich 2 latach : Sukces Gdańskiej Rodziny, Aktywni w sieci, Systematycznie do celu, Start w dorosłość,  Wektor zmian, Daj sobie szansę – pomóż innym, Z pakietem do pracy, Gdański Model Ekonomii Społecznej, Bezdomność, do widzenia, Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza, Rewitalizacja Letnicy, Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej oraz projekt „Osiedle Sitowie” na gdańskich Rudnikach, współpraca z GRUPĄ LOTOS S.A. w ramach „LOTOS NA SITOWIU”, współpraca z firmą AMBRA (zatrudnianie podopiecznych projektu „Osiedle Sitowie”)


Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

logo FOSA

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA” to międzypokoleniowa inicjatywa powołana do życia przez ludzi udzielających różnych forma wsparcia potrzebującym, jak i grona osób zajmujących się zawodowo od lat różnorodnymi aspektami pomocy społecznej. Młodzieżowy entuzjazm i inicjatywa w zestawieniu z eksperckim doświadczeniem i kompetencją kadry doprowadziły do utworzenia fundacji. Oficjalnie powstanie Fundacji nastąpiło w listopadzie 2007r. poprzez podpisanie aktu założycielskiego. Naszą misją jest budowanie sieci oparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnością a także przeciwdziałanie marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, bez podziałów wiekowych, wyznaniowych, ekonomicznych i społecznych. Wsparcie oferowane jest w obszarze rehabilitacji medycznej, poprzez obszar rehabilitacji społecznej aż po rehabilitację zawodową.

Fundacja realizuje wyżej opisane cele poprzez prowadzenie:

  • Środowiskowego Domu Samopomocy „Młodzieżowy Szopen” dziennego ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży w wieku 13-21 lat i ich rodzin.
  • Punktu Wsparcia Środowiskowego „Przy Szopenie” jako ambulatoryjnej formy gdańskiego zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.
  • Kluby Samopomocy „Chopin Club” i „Dolnomiejski Klub”.
  • Poradnia Dla Rodziców „FOSA na Dolnym Mieście” dla rewitalizowanych ulic Dolnego Miasta.
  • Poradnia na Solcu dla mieszkańców Nowego Portu.
  • Zespołu mieszkań wspomaganych czasowego pobytu: „Wysepka” mieszkanie chronione oraz miejsca hotelowe w ramach projektu „FOSA na Sitowiu”.

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA
ul Chopina 42, 80-268 Gdańsk
tel.: 58 344 96 00, tel./fax: 58 344 96 01
NIP 957-09-888-46 KRS: 0000298471
e-mail: fundacjafosa@gmail.com
www.fundacjafosa.pl 


Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT

monar

Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT jest jednostką terenową Stowarzyszenia MONAR, które posiada 35 letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i wykluczonym społecznie. Działalność nasza opiera się na usystematyzowanej pomocy, z poszanowaniem zasad etyki i współpracy, z osobami, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Podstawowa działalność PCPB MONAR MARKOT polega na zapewnieniu kompleksowego wsparcia osobom bezdomnych, w tym samotnym rodzicom z dziećmi). W Schronisku dla Samotnych Kobiet z Dziećmi MONAR MARKOT zapewniamy schronienie wraz z wyżywieni, środkami higieny osobistej, odzieży oraz dostępem do leków osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Poprzez wsparcie zatrudnionej kadry, min. psychologiczne, pedagogiczne, pracownika socjalnego, opiekunów mamy na celu poprawę relacji rodzinnych, wzmocnieniu kompetencji rodzicielskich, przezwyciężenie sytuacji kryzysowych. Wsparcie specjalistyczne w placówce ma na celu skrócenie korzystania z systemu wsparcia instytucjonalnego. W ramach kompleksowej pomocy samotnym rodzicom z dziećmi prowadzimy na terenie Gdańska cztery mieszkania chronione, w których przebywają aktywnie zawodowo bezdomne kobiety z dziećmi, które są gotowe na pełen powrót do pełnienia prawidłowych ról społecznych. W zakresie pomocy samotnym rodzicom z dziećmi mieszkańców Miasta Gdańska aktywnie współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku wprowadzając nowatorskie rozwiązania do systemu pomocy społecznej. Jednym z takich rozwiązań jest stworzenie stopniowego systemu pomocy, bezdomnym kobietom z dziećmi, polegającym na prowadzeniu domu treningowego w ramach realizacji projektu „ Osiedle Sitowie”.

Projekt zakłada realizację szeregu działań i treningów mających na celu aktywizację społeczną i zawodową kobiet. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest partnerem Stowarzyszenia MONAR w realizowanym przez nasze jednostki terenowe projekcie „Mój dom bez przemocy” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla programu PL 14 „ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze względu na płeć”. Projekt ten ma za zadanie między innymi wypracowanie zasad współpracy placówek z jednostkami pomocy społecznej, które są ustawowo związane z organizowaniem pomocy dla ofiar przemocy, w celu zwiększenia trafności, skuteczności i efektywności pomocy mieszkankom Domów dla Samotnych Kobiet( matkom i ich dzieciom).

MONAR MARKOT
Siedziba 80-402 Gdańsk,
ul. Kochanowskiego 7a,
tel/fax 58 344-31-49
e-mail: pcpb@monar.org
www.pcpb-monar-markot.org


Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji SPIR

  spiR

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji (SPiR) jest organizacją pożytku publicznego, założoną w 2007 roku w Gdańsku przez specjalistów z dziedziny terapii i rehabilitacji. Priorytetową działalnością Stowarzyszenia jest wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych w pokonywaniu barier i ograniczeń, usamodzielnianiu się oraz wchodzeniu na rynek pracy. Stowarzyszenie SPiR prowadzi m.in. Warsztat Terapii Zajęciowej dla 50 osób z niepełnosprawnością oraz kluby wsparcia dla osób starszych i z problemami psychicznymi. Realizuje ponadto projekty przygotowujące do podjęcia zatrudnienia, a także udostępnia osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym miejsca hostelowe w ramach projektu „Osiedle Sitowie”.

Siedziba Stowarzyszenia / adres korespondencyjny ul. Batorego 12, 80-251 Gdańsk tel. (58) 341 80 94 faks (58) 341 89 31 e-mail: spir.biuro@gmail.com www.spir.org.pl


Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”

wspolnota serc

Stowarzyszenie „ Wspólnota Serc” to organizacja pozarządowa powstała w celu niesienia pomocy osobom wykluczonym oraz ich rodzinom. Idea naszej pracy opiera się na takich wartościach jak braterstwo, nadzieja, zaufanie czy ciepło drugiego człowieka. Staramy się to realizować w taki w sposób , aby na każdym kroku osoba w potrzebie czuła nasze wsparcie. Wśród wielu naszych projektów na uwagę zasługuję te związane z codzienną pracą z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, psychicznie oraz fizycznie. Prowadzimy Klub Samopomocy dla „ludzi wykluczonych”, na którym realizujemy program terapeutyczny oparty o współczesną edukacją teatralną. Podczas zajęć z dramy staramy się pokazywać inne role, sztuczne i wyuczone, dzięki czemu dajemy podpowiedź osobom niepełnosprawnym, w jaki sposób można kontrolować własne emocje oraz uczymy ich przyjaźni, int6egracji i ciepła drugiego człowieka.

Również w ramach Klubu organizujemy wyjścia integracyjne, uspołeczniające oraz kulturalne. Dzięki naszej pracy niektórzy z naszych beneficjentów po raz pierwszy w życiu widzieli sztukę teatralną, byli na wydarzeniu sportowym, tańczyli na koncercie czy nawet widzieli film w kinie. Poza miejscami kulturalnymi staramy się uczyć ich zachowania w towarzystwie poprzez wyjścia do kawiarni, czy na pizzę. Dzięki naszej pracy w Klubie Samopomocy są osoby, które ze sobą zaprzyjaźniły się, zbudowały głębokie więzi oparte o troskę i dobro drugiej jednostki. Niektórzy z naszych podopiecznych korzystają również w mieszkaniach chronionych lub miejsc hostelowych, które są prowadzone przez nasze Stowarzyszenie. Jest to ogromne wsparcie dla osób niepełnosprawnych, nasi trenerzy/terapeuci prowadzą treningi:

  • umiejętności społecznych opartych o uczenie i rozwijanie umiejętności załatwiania spraw urzędowych, pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, korzystanie z usług różnych instytucji oraz organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
  • umiejętności praktycznych, czyli nauka dbałości o bieliznę osobistą, ubranie wierzchnie, buty; jak umyć okna, upiąć dekoracyjnie firany, jak zrobić generalne porządki w domu, jak ekonomicznie zrobić pranie, odczytać poprawnie symbole na odzieży itd.; mieszkańcy dowiedzą się również, jak udzielić pierwszej pomocy
  • trening kulinarny, czyli nauka gotowania i zasad żywienia pod opieką trenerów. Obejmuje przygotowywanie prostych potraw, nakrywanie stołu, porządkowanie kuchni i mycia naczyń, obsługi sprzętu kuchennego, dekorowania i podawania potraw,
  • psychologiczny, lekowy, których istota obejmuje zrozumienie własnej choroby czy niepełnosprawności i nauka radzenia sobie z ich objawami, następstwami.

KRS 0000011183 , data wpisu, rejestracji 6 czerwca 1997 roku
NIP / REGON 583 25 52 758 191616069
e-mail: maria.popowicz@wp.pl
Bank Zachodni WBK 53 1090 0000 0001 1507 5347
Nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania
Maria Popowicz – prezes
Urszula Zwolińska – z-ca prezesa


Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz

logo-prometeusz

Zakres działań dotyczących świadczenia usług w zakresie udzielania schronienia dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi. Zakres rzeczowy zadania obejmuje dwa obszary działań:

1. Zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych poprzez udzielenie schronienia i zapewnienie całodziennego wyżywienia w placówkach Stowarzyszenia „Prometeusz’ z zachowaniem standaryzacji usług. W ramach realizowanego zadania zapewniamy: dla osób dorosłych oraz dzieci 3 posiłki ( w tym jeden gorący); zapewnienie podstawowych środków czystości i środków pielęgnacyjnych do zachowania higieny osobistej zapewnienie w miarę możliwości odzieży i obuwia na zmianę.

2. Readaptacja społeczno – zawodowa osób długotrwale bezdomnych, bezrobotnych, uzależnionych, wykluczonych społecznie. Zapewniamy ww osobom możliwości skorzystania z indywidualnych konsultacji z psychologiem, pedagogiem, prawnikiem oraz pracownikiem socjalnym. Uczestnictwa w zajęciach warsztatowych o charakterze wspierającym, edukacyjnym, zwiększających szansę na wyjście z bezdomności i przezwyciężanie poczucia izolacji społecznej. Zakres rzeczowy przedstawionego powyżej zadania opieramy na działaniach adresowanych do 4 grup beneficjentów:

Samotnych matek– praca w zakresie podwyższenia kompetencji opiekuńczo-rodzicielskich (szkoła dla rodzica), zajęcia kulinarne, terapia zajęciowa, stała współpraca ze szkołami, przedszkolami, poradniami i innymi instytucjami pomocowymi, z Sądem , kuratorami oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

Dzieci i młodzieży – zajęcia kierowane do tej grupy beneficjentów mają na celu stymulowanie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie skutkom dziedziczenia ubóstwa, wskazanie alternatywnego sposobu spędzania wolnego oraz wyrównanie szans. Zajęcia profilaktyczne prowadzone z wykorzystaniem metod zajęć ruchowych, plastycznych, psychodramy, technik projekcyjnych z elementami wizualizacji, biblioterapii, pogadanki itp.

Osób uzależnionych od alkoholu – motywowanie do podjęcia terapii, kontynuowania leczenia oraz zachowania abstynencji, stała współpraca z poradniami, monitorowanie osoby uzależnionej od alkoholu, wspieranie w zachowaniu trzeźwości a także egzekwowanie respektowania regulaminu placówki.

Osób z zaburzeniami psychicznymi – readaptacja społeczna poprzez uczestnictwo w terapii zajęciowej, hortiterapii, arteterapii, zajęciach warsztatowych z elementami biblioterapii , treningu umiejętności społecznych , monitorowanie leczenia, tworzenie Indywidualnych Programów Rehabilitacji Psychospołecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizacja zadania odbywa się dzięki stałej współpracy z poradniami , szpitalami.

zapraszamy do kontaktu